شما اینجا هستید

معرفی پرسنل شاغل در مرکز تربیت بدنی دانشگاه صنعتی اصفهان

مهناز منشوری

سمت : مدیریت مرکز تربیت بدنی

تلفن:2940

هیات علمی

مهناز منشوری

سمت : مدیریت مرکز تربیت بدنی-عضو هیئت علمی

تلفن:2370

جهانگیر حمیدی تهرانی

سمت : عضو هیات علمی

تلفن:2365

همکاران

عباس فیروزیان

سمت : مسئول حسابداری و امور مالی،مسئول ورزش کارکنان

تلفن:2371

رضا عندلیب

سمت : کارشناس تربیت بدنی،مسئول فوق برنامه پسران

تلفن:2382

محمدحسین ذوالفقار

سمت : مدیر استخر

تلفن:2945

محمد رضا ابرقوییان

سمت : مسئول ورزش خوابگاه ،هماهنگی مجموعه ورزشی، مدیرسایت

تلفن:2944

علیرضا شفیعی
سمت : جمعدار،مسئول ورزش همگانی و اردوهای خارج دانشگاه
تلفن:2381

حسن شمس
سمت : مسئول امور عمومی
تلفن:2378

مهناز نوراله
سمت : مسئول ورزش خوابگاهی و مسابقات همگانی خواهران
تلفن:2368

مریم حدادی
سمت : مسول فوق برنامه و ورزش خواهران
تلفن:2379

 

زبیده رحمتی
سمت : سرپرست استخر
تلفن:2367

محبوبه صدیقی
سمت : مسئول دفتر
تلفن:1-2940
خدمات

امیر مزروعی

صغرا حقیقی

امیر عطایی

محمدی

 

رضا طاهری

رقیه صادقی

ایران رضوانی